Strateġija tal-2020 – 2030

Ir-riċerka u l-esperjenza juru li l-ekonomija ċirkolari tagħmel sens kemm mil-lat ambjentali kif ukoll minn dak kummerċjali. B’kuntrast mal-ekonomija lineari, l-ekonomija ċirkolari xxerred it-tkabbir permezz tat-tnaqqis tal-estrazzjoni u l-konsum tar-riżorsi, l-enerġija, l-ilma u l-materja prima primarja li jwasslu għal inqas skart, filwaqt li l-prodotti u r-riżorsi jżommu l-valur tagħhom fl-ekonomija għal kemm jista’ jkun żmien.

Tranżizzjoni b’suċċess għall-ekonomija ċirkolari se teħtieġ kollaborazzjoni kontinwa kemm bejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) kif ukoll Circular Economy Malta. L-ERA hija kemm l-Awtorità Ambjentali kif ukoll ir-Regolatur tal-Iskart u għalhekk kwalunkwe inizjattiva ċirkolari jkollha tissodisfa mhux biss ir-rekwiżiti ambjentali u tas-saħħa tal-bniedem iżda jkollha tissodisfa wkoll il-kriterji għat-tmiem tal-istadju ta’ skart.

L-ekonomija ċirkolari teħtieġ aktar mir-riċerka u l-innovazzjoni tradizzjonali jew approċċ frammentat għat-teknoloġiji: hija titlob bidliet fis-sistemi kollha u sforzi konġunti mir-riċerkaturi, miċ-ċentri tat-teknoloġija, mill-industrija u mill-SMEs, mis-settur primarju, mill-imprendituri, l-utenti, il-gvernijiet u s-soċjetà ċivili. Din teħtieġ oqfsa regolatorji abilitanti, u investimenti pubbliċi u privati addizzjonali. Konsegwentement, l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni jista’ jkun katalizzatur fil-forniment ta’ fondi biex ir-riċerkaturi u l-imprendituri jiġu mħeġġa u mħajra jipproponu u jissottomettu ideat u kunċetti għal aktar żvilupp. Ma hemmx għalfejn ngħidu li jekk ir-riċerka u l-innovazzjoni jkunu kruċjali għal kwalunkwe settur ekonomiku, dawn ikunu saħansitra aktar kruċjali għas-setturi li qed jiżviluppaw. Fid-dawl ta’ dan, l-Aġenzija se tagħmel ħilitha biex tesplora l-possibbiltajiet li tintroduċi inizjattivi ta’ kapital ta’ avvjament li jgħinu fl-appoġġ ta’ ideat innovattivi u jippermettu t-trasformazzjoni tagħhom f’azzjonijiet kummerċjali vijabbli.

Bħalissa l-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar qed jirrieżamina l-Pjan għall-Immaniġġjar tal-Iskart għall-Gżejjer Maltin – Approċċ għall-Immaniġġjar tar-Riżorsi tal-2014-2020 hekk kif qed iħejji għal pjan ġdid għall-perjodi tal-2021-2030. Ir-rieżami se jistabbilixxi l-bidliet fil-ġenerazzjoni tal-iskart matul l-aħħar 10 snin li fihom is-sorsi ta’ skart iġġenerat u l-karatteristiċi tal-flussi tal-iskart. Ir-rieżami għandu jsir f’konformità mad-Direttiva Qafas riveduta dwar l-Iskart proposta u jeħtieġ li tara l-parteċipazzjoni tal-Aġenzija, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima, l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi u l-WasteServ.

Ir-rieżami se jipprovdi:
  • Valutazzjoni tar-rati tal-passat, attwali u previsti ta’ riċiklaġġ, rimi fil-landfills u trattament ieħor tal-iskart muniċipali u l-flussi li huwa magħmul minnhom;
  • • Valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-immaniġġjar tal-iskart u tal-programmi għall-prevenzjoni tal-iskart stabbiliti skont l-Artikoli 28 u 29 tad-WFD; u
  • Ir-raġunijiet għaliex ma kienx possibbli li tintlaħaq il-mira rilevanti stabbilita fl-Artikolu 11(2) sal-iskadenza stabbilita fih u valutazzjoni tal-estensjoni taż-żmien meħtieġa biex tintlaħaq dik il-mira.